“Medvirkning”

__Plan- og bygningsloven sier dette om medvirkning (§ 5-1): “Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
__Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.”
__Når det gjelder Lakseberget-reguleringen, gjorde Planutvalget i Bærum kommune dette enstemmige vedtaket da planprogrammet ble vedtatt 28. februar 2019: ” Inn i planprogrammet: Ved oppstart av selve planarbeidet og høring av planen skal det inviteres til medvirkningsmøte.”
__Medvirkning er satt i anførselstegn i overskriften fordi Bærum kommune ser ut til å vri seg unna og dels motarbeide medvirkning fra de som er mest berørt av Lakseberget-reguleringen: beboerne langs Lakseberget. Oversikten nedenfor viser hva som er gjort / ikke gjort i denne sammenhengen.
___

“Medvirkning” før planprogrammet var vedtatt

Gjennom fire år: Ingen initiativ fra Bærum kommune til beboermedvirkning
I bloggen “Torgeirs Tanker om Tilværelsen” har reguleringen av Lakseberget vært omtalt flere ganger. 14. desember 2018 sto innlegget Bærum kommune hindrer beboer-medvirkning, med disse hovedpunktene:
Ideen om utfylling oppstår
Begrepet “masseforvaltning” skjuler plan om ny bydel
Kommunens informasjonsavis Bæringen feilinformerer
Rådmannen foregriper politisk behandling
Beboere utelates fra varsling om regulering
Beboere utelates fra innspill til “mulighetsstudie”
Foreløpig oppsummering av høringen om Lakseberget

Beboermedvirkning forsøkt lurt ut av planprogrammet
I forslaget til planprogram var beboermedvirkning omtalt i et eget punkt. I det reviderte planprogrammet som ble lagt frem for vedtak, var dette punktet fjernet. Dette var ikke nevnt i Rådmannens forslag til vedtak, og ble helt tilfeldig oppdaget av de som skrev høringsuttalelsen for Lakseberget-beboerne. Melding ble sendt til planutvalgets medlemmer, som enstemmig vedtok å ta punktet inn igjen.
Til tross for at det i februar kunne dokumenteres at punktet var fjernet fra vedtaksdokumentet, påsto landskapsarkitekt/arealplanlegger Grethe K. Løvald at punktet fortsatt sto der!
___

“Medvirkning” etter at planprogrammet var vedtatt

Planutvalget vedtar planprogram og medvirkningsmøter
Planutvalget behandlet planprogrammet for Lakseberget-reguleringen 28. februar 2019. Programmet ble vedtatt mot Venstres stemme. I tillegg gjorde utvalget dette enstemmige vedtaket:
” Inn i planprogrammet: Ved oppstart av selve planarbeidet og høring av planen skal det inviteres til
medvirkningsmøte.”

Bæringen “informerer” igjen om Lakseberget
Bærum kommunes “informasjonsavis” Bæringen skrev i august 2018 som om utfylling ved Lakseberget var vedtatt. I januar 2019 fortsatte feilinformasjonen. Der er det igjen bilde av Lakseberget, og ifølge Bæringen har det vært gjennomført “et mulighetsstudie” (det var tre) for Sandvika sjøfront, som Lakseberget bare er en del av. Avisen nevner at det er oppnevnt et ekspertpanel som “har evaluert mulighetsstudiet”, men ikke at utvalget fraråder utbygging langs Lakseberget (evalueringen forelå drøyt to uker før redaksjonen av Bæringen ble avsluttet).

Kommunen unnlater å holde vedtatt medvirkningsmøte
Da Ellef Ruud og Anne Trine Hoel orienterte om Lakseberget-reguleringen på Blommenholm Vels årsmøte. fremgikk det tydelig at reguleringsarbeidet hadde startet. Medvirkningsmøtet som skulle holdes “ved oppstart av selve planarbeidet” (Planutvalgets vedtak) ble derfor etterlyst i e-post til adminstrasjonen. Det kom ikke svar, og ny etterlysning ble sendt til Planutvalgets formann. Det resulterte i møterunden omtalt i neste punkt.

Kommunen bryter påbegynt samarbeid om medvirkningsmøte
Beboergruppen ble i juni omsider invitert til et møte, ikke et medvirkningsmøte, men et “dialogmøte” om hvordan medvirkning kunne komme i stand. Der ble også Sandvika Vel, Blommenholm Vel og Lakseberget båtforening invitert med. Møtet var et litt ustrukturert, men konstruktivt, og man ble enige om å fortsette dialogen i august.
Da august kom, viste det seg etter en e-postutveksling at kommunen brøt samarbeidet om medvirkning. Beboergruppen krevde i sin siste e-post at det vedtatte medvirkningsmøtet skulle holdes snarest.

Informasjons- og idemøte utlagt som medvirkningsmøte
I forbindelse med ByLab Sandvika, der alle sider ved utviklingen i Sandvika var tema, inviterte kommunen til et “informasjons- og idemøte” om Lakseberget. Ordet medvirkning var ikke nevnt i invitasjonen. Det er uklart hvordan den ble bekjentgjort (alle som hadde skrevet høringsuttalelse til planprogrammet ble invitert). Møtet varte i to timer, hvorav ca. 30 minutter ble brukt til gruppearbeid om ideer for Lakseberget.
Beboergruppen godtok ikke møtet som medvirkningsmøte, og meldte dette i en e-post til kommunen der man også krevde at medvirkningsmøte skulle holdes snarest.
Beboergruppens referat fra møtet ble sendt gruppen 26. november 2019. Kommunens referat fra møtet er datert “04.01.2019”, melding om referatet kom i e-post datert 11.12.2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *