Mulighetsstudier

__Mulighetsstudiene er et eksempel på hvordan kommunen har gått frem for å overkjøre beboerne langs Lakseberget. Det settes i gang planlegging av en helt ny bydel på landareal som ikke eksisterer. Tiltaket kamufleres under det skjønnmalende navnet “Sandvika sjøfront”. De nærmeste naboene til tiltaket får ingen informasjon. Naboene blir heller ikke involvert når kommunen tar kontakt med ulike grupper for å få innspill til mulighetsstudiene.
__ En selvsagt mulighet når E18-området langs Lakseberget blir frigjort, er å la være å fylle ut mer enn det som ble gjort da veien ble bygd der i 1964. Men alle de tre firmaene som ble engasjert for å lage mulighetsstudier, har åpenbart oppfattet det som uaktuelt. Det skyldes at utfylling var eneste alternativ som ble skissert i det programmet som kommuneadministrasjonen utarbeidet for arbeidet.
__Nedenfor er innfallsvinkelen den motsatte av hva kommunen har valgt i sine presentasjoner. Alternativet “ingen utfylling” kommer først, og blir grundig presentert. Mulighetsstudiene presenteres med utgangspunkt i anbefalingene for Lakseberget fra ekspertutvalget som kommunen oppnevnte.
___

Beboerinitiativ: Bygg lokk over lokalveien og få en grønn sone

Lakseberget som en grønn sone
Når veiarealet langs Lakseberget nedgraderes fra europavei til lokalvei, kan hele strekningen fra Kadettangen til Sjøholmen bli en grønn sone. Lokalveien får samme standard som resten av Sandviksveien, og overbygges med et lokk som dekkes med fyllmasse. Dermed blir terrenget tilbakeført til en skråning på nedsiden av Sandviksveien, slik det var før veibyggingen i 1963-64. I skråningen er det plass til kyststi og sykkelvei. Småbåthavnen kan ligge som den nå gjør.
Boligområdet innenfor Lakseberget knyttes til sjøen med skråningen, der det kan gå både trappeløp og gangveier i siksak med svak stigning. Sandviksveien blir kuttet av før rundkjøringen ved tunnelen til Engervannet, så der blir det ingen biltrafikk.
Sandviksbukta: En grønn sone fra Kadettangen til Sjøholmen (blogginnlegg 25.10.2019)

Grøntsonen forlenget til Kadettangen
Det bør også være mulig å forlenge grøntsonen langs Lakseberget helt til det nye parkområdet ved Kadettangen. Hvis Sandviksveien legges i tunnel fra rundkjøringen ved tunnelen til Engervannet til rundkjøringen ved Thonhotellet, forsvinner den barrieren veien nå er mellom Rådhusparken og sjøen. Da kan kan også denne strekningen bli en grønn sone. Det har den ikke vært siden Walles hotell, som lå ved det østlige hjørnet av den nåværende Rådhusparken, brant ned i 1919.
En tunnelløsning for Sandviksveien forbi Sandvika sentrum byr på noen utfordringer når det gjelder adkomsten til Sandvika sentrum østfra, men det lar seg løse. Planlagt underjordisk parkering i Sandvika kan knyttes til tunnelen, slik at trafikken på overflaten reduseres. Men kanskje skal ikke biltrafikken være det som styrer utviklingen av Sandvika i fremtiden?

Videreutvikling av en god ide fra Norconsults mulighetsstudie
Norconsults ide om å knytte sammen Høvikodden og Kalvøya er interessant, hvis Kalvøya tåler det. Men en bro, slik Norconsult foreslår, kan by på store praktiske problemer for seilbåter i småbåthavnene i Solvikbukta og ved Lakseberget. En undervannstunnel vil derimot være problemfri. Bygges den med store vinduer, vil det bli en attraksjon med utsikt til livet under vann. Noen av skulpturene som nå er plassert i sjøen utenfor Sjøholmen, ville være enda en attraksjon ved en slik tunnel.
___

Ekspertutvalgets anbefalinger: Moderat utfylling, bevar landskapet

Moderat utfylling, bevar linjene i landskapet
Ekspertutvalgets første anbefaling for Lakseberget er at en utfylling der bør være moderat. Utvalget anbefaler også at utbygging (kommuneadminstrasjonen ønsker en ny bydel på Lakseberget!) må skje mellom Danmark og bukta ved Malmskrivergården. Da har utvalget enten ikke vært kjent med, eller har sett bort fra, Kommunedelplanen for E18 Lysaker – Slependen (§ 6. Hensynssoner – punkt 1). Der står det eksplisitt at den visuelle sammenhengen mellom Malmskrivergården og sjøen skal opprettholdes.
Ekspertutvalget legger også vekt på at linjene i terrenget må bevares. Sandviksåsen stuper nokså bratt ned i Sandviksbukta. Dette vil bli helt forandret hvis Lakseberget blir en “slette” utover i Sandviksbukta.
___

Tre konsulentfirmaer: Slik kan én million kubikkmeter stein brukes

Alle de tre mulighetsstudiene legger opp til bebyggelse langs Lakseberget. Ser man bort fra dette, er Norconsults forslag, Perler på en fjord, det mest interessante p.g.a. ideen om en forbindelse mellom Kalvøya og Høvikodden. LPO-Grindaker-Rambøll har i sitt forslag Livet i fjæra vist Danmark omringet av bygninger med 7-8 etasjer. Rodeos-Cowis forslag Skjærgårdsbyen Sandvika utelukker seg selv ved at bare en tredjedel av vannspeilet mellom Lakseberget og Kalvøya er åpent, slik at det er tegnet en kanal mellom bukta ved Malmskrivergården og Sandvikselva for å sikre vannkvaliteten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *